Моніторинг якості освіти

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В КЗО "ССЗШ № 126" ДМР

Стаття 41. Закону України "Про освіту"

Пункт 1. Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні є:

гарантування якості освіти;

формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, органів управління освітою;

постійне та послідовне підвищення якості освіти;

допомога закладам освіти та іншим суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти.
 

 Пункт 2. Складовими системи забезпечення якості освіти є:

система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);

система зовнішнього забезпечення якості освіти;

Стаття 42. Закону України "Про освіту"

Пункт 1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Пункт 2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Пункт 3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей).

Пункт 4. Порушенням академічної доброчесності вважається:

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Пункт 7. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

Стаття 48. Моніторинг якості освіти

Пункт 1. Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Пункт 2. Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній.

Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладами освіти (іншими суб’єктами освітньої діяльності).

Стаття 53 Закону України "Про освіту" забезпечує права та обов`язки здобувачів освіти (учнів); стаття 56 Закону України "Про освіту" дає державні гарантії, а в статті 40 пункт 1 сказано: "Після успішного завершення навчання за освітньою програмою здобувачі освіти (крім вихованців дошкільних закладів освіти) отримують відповідний документ про освіту".
      Права та обов`язки батьків учнів регламентує стаття 55 Закону України "Про освіту".

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2016-2017 н.р.

 

Клас

Всього

Високий

Від

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

35

10

28,6

23

65,7

3

8,6

 

0

36

8

22,2

25

69,4

3

8,3

 

0

35

10

28,6

23

65,7

2

5,7

 

0

34

5

14,7

25

73,5

4

11,8

 

0

36

7

19,4

28

77,8

1

2,8

 

0

34

7

20,6

20

58,8

7

20,6

 

0

35

4

11,4

25

71,4

6

17,1

 

0

31

3

9,7

24

77,4

4

12,9

 

0

33

5

15,2

23

69,7

5

15,2

 

0

34

3

8,8

26

76,5

5

14,7

 

0

34

5

14,7

29

85,3

1

2,9

 

0

28

1

3,6

20

71,4

7

25,0

 

0

29

5

17,2

19

65,5

5

17,2

 

0

29

0

0,0

16

55,2

13

44,8

 

0

30

1

3,3

9

30,0

20

66,7

 

0

27

1

3,7

9

33,3

16

59,3

 

0

29

0

0,0

13

44,8

16

55,2

 

0

28

0

0,0

17

60,7

11

39,3

 

0

28

0

0,0

6

21,4

20

71,4

2

7,1

30

0

0,0

3

10,0

24

80,0

3

10

29

0

0,0

5

17,2

22

75,9

2

6,9

24

3

12,5

5

20,8

16

66,7

 

0

20

0

0,0

6

30,0

14

70,0

 

0

24

5

20,8

6

25,0

13

54,2

 

0

10а

32

3

9,4

26

81,3

4

12,5

 

0

11а

24

0

0,0

14

58,3

10

41,7

 

0

11б

27

2

7,4

20

74,1

5

18,5

 

0